Lata 1955 – 2007

1.09.1955 r. – zabrzmiał uroczyście pierwszy dzwonek w murachCzternastki. Naukę rozpoczęło 644 uczniów.
 
Czerwiec 1957 r. – po raz pierwszy mury szkoły opuściło 54 absolwentów klas VII. W październiku powstała Spółdzielnia Uczniowska, dbająca  o dobre zaopatrzenie i planową pracę uczniów. Opiekunem została Helena Witasik.
 

1959 r. – na skutek wyżu demograficznego w szkole uczyło się już 1253 uczniów w 32 oddziałach. Szkoła musiała pracować w systemie dwuzmianowym, a przerwy trwały tylko 5 minut.

1960 r. – uczniowie zebrali składki na Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia i zajęli w ramach tej akcji II miejsce na terenie Gdańska.
 
1961 r. – podczas wakacji budynek szkoły doczekał się pierwszego generalnego remontu: pomalowano klasy i dach, wymieniono okna, naprawiono ławki i wyczyszczono parkiety. Wszelkie naprawy odbyły się dzięki hojności i pomocy rodziców.
 
1962 r. – uczniowie Czternastki w czynie społecznym zasadzili drzewa wzdłuż ulicy Kartuskiej.
 
30 października 1963 r. – na podstawie orzeczenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego szkole nadano imię gen. Karola Świerczewskiego. Komitet Rodzicielski przekazał młodzieży sztandar, a Stocznia Gdańska drzewce i gablotę do przechowywania sztandaru. Pracownia Konserwacji Zabytków wykonała tablicę marmurową z nazwą szkoły i przekazała wykute w granicie popiersie Waltera. Tablicę umieszczono na frontonie budynku.
 
1964 r. – SP12 i SP14 zorganizowały Szkolną Spartakiadę Tysiąclecia. Sportowe zmagania uświetnił przelot nad boiskiem samolotu Aeroklubu, który zrzucił wiązankę tulipanów. Spartakiady odbywały się jeszcze kilkakrotnie, do czasu rozwiązania SP12 w 1971 r. Szkoła otrzymała wyróżnienie w sześcioletnim konkursie ku uczczeniu Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 

1965 r. – rozpoczęła się reforma szkolnictwa. Odtąd nauczanie podstawowe miało trwać osiem lat. Wprowadzono klasopracownie w szkole.

Czerwiec 1967 r. – działający w szkole od 1955 r. szczep harcerski otrzymał imię Piotra Dunina.

1971 r. – SP12 została rozwiązana, a uczniowie przeniesieni do Czternastki. Przeprowadzono remont dachu i sali gimnastycznej, w klasach zainstalowano głośniki. Czwartek ogłoszono dniem mundurowym. Z czasem granatowy mundurek z naszytą szkolną tarczą stał się obowiązkowym strojem uczniowskim.

1973 r. – był to pierwszy rok, gdy uroczyście pożegnano klasy ósme, które z ceremoniałem przekazały sztandar kolegom z klasy VII.

1975 r. – przy szkolnym boisku posadzono dęby zwycięstwa z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Dęby okazały się być rosłymi i strzelistymi topolami, które można podziwiać do dziś. Rok szkolny 1974/1975 zakończono już 6 czerwca, a kolejny rok rozpoczęto 21 sierpnia.

Zima 1978/79 – ku uciesze dzieci na boisku szkolnym powstało lodowisko. Dzięki doskonałemu zorganizowaniu przedsięwzięcia od Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej w Gdańsku szkoła otrzymała dotację na organizację lodowiska podczas następnej zimy. Już w 1982 r. lodowisko Czternastki zajęło I miejsce wśród lodowisk szkół podstawowych.

1982 r. – wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy – soboty były wolne.

Maj 1989 r. – zorganizowano I Festyn z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Pracy.

Czerwiec – po raz pierwszy przyznano nagrodę pieniężną im. Gen. Karola Świerczewskiego dla najlepszego absolwenta. Reforma szkolnictwa po 1989 r. przyniosła zmiany w systemie nauczania: wprowadzono oceny opisowe w nauczaniu początkowym, dodatkową ocenę mierną (dziś dopuszczającą) i celującą, do szkół wróciła religia, nauczanie języka rosyjskiego zastąpiono nauką języka angielskiego. W klasach VII i VIII odbywały się zajęcia KOSSu, czyli Kształcenia Obywatelskiego w Szkołach Samorządowych.

1990 r. – zbudowano nową szatnię w szkole, a dzięki finansowemu wsparciu i osobistemu zaangażowaniu rodziców położono chodnik przed szkołą i w przejściu między SP14 a VIII LO, co znacznie ułatwiło dotarcie do szkoły.
 
7 lutego 1991 r. – zgodnie z wnioskiem SP14 Kuratorium Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na zaniechanie używania przez szkołę imienia gen. Karola Świerczewskiego.
 
1992 r. – dzięki staraniom dyrekcji i rodziców oddano do użytku nową szatnię, a starą podzielono i przystosowano dla świetlicy i oddziałów przedszkolnych.
 

1994 r. – utworzono salę komputerową. Sprzęt komputerowy zakupiono dzięki hojności rodziców i dyrekcji.

1996 r. – nawiązano korespondencję ze szkołą w Kazachstanie oraz ze szwedzką szkołą w Kalmarze. Kontakt z uczniami i nauczycielami ze Szwecji zaowocował ścisłą współpracą poprzez m.in. wymianę uczniów i nauczycieli. Już rok później odwiedzili nas nauczyciele z Kalmaru i w tym samym roku z wizytą na wyspę Oland popłynęli przedstawiciele Czternastki. Od tamtej pory rokrocznie podczas święta św. Łucji w grudniu odwiedzają nas koledzy ze Szwecji z pięknym przedstawieniem.
  
1997 r. – stworzono nowy regulamin Czternastki. Po raz pierwszy przyznano 32 uczniom klas I-III wyróżnienia w postaci legitymacji Lew Czternastki i odznaki, którą z dumą będą mogli nosić przez kilka miesięcy na początku klasy IV. Drużyna naszych piłkarzy wraz z trenerem Zygmuntem Ignackiem, po wielu sukcesach i osiągnięciu najwyższych trofeów w kraju, wzięła udział w międzynarodowym Turnieju Euro 97 we Francji, gdzie zdobyła III miejsce.
 
27 lutego 1998 r. – Czternastka została przyjęta w poczet Szkół Promujących Zdrowie.
 
1999 r. – weszła w życie reforma zmieniająca strukturę organizacyjną szkoły z dwóch etapów nauczania na trzy: szkołę podstawowa, gimnazjum i liceum lub technikum. Zmiany dotyczyły także podstawy programowej, m.in. w szkołach podstawowych zlikwidowano chemię, biologię, fizykę geografię, zastępując je przyrodą i ekologią, a plastykę i muzykę zastąpiono lekcjami sztuki.
 
2002 r. – zatwierdzono i wprowadzono logo szkoły, czyli uśmiechnięte słoneczko Czternastki.
 
10 października 2003 r. – SP 14 otrzymała Certyfikat nr 1727/2003 w ogólnopolskiej akcji Szkoła z klasą.
 
Czerwiec 2004 r. – zorganizowano I Sportowy Festyn Rodzinny dzięki pomysłowi psycholog Justyny Sokołowskiej-Orzoł i pedagoga Doroty Mielańczuk.
 
Kwiecień 2005 r. – powstała, pod auspicjami pani dyrektor Hanny Jóźwiakowskiej, Księgi Pamiątkowej o polskim papieżu Janie Pawle II z wierszami, listami i pracami plastycznymi stworzonymi przez uczniów i nauczycieli. Czternastka wzięła udział w akcjiCzytajmy razem i uzyskała dyplom Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Powstał projekt Exlibrisu Biblioteki Szkolnej. Rozpoczynają się przygotowania do obchodów 50-lecia Szkoły.
 
Kwiecień 2006 r. – uczniowie Czternastki po raz pierwszy wzięli udział wPolach Nadziei, akcji charytatywnej gdańskiego Hospicjum im. ks. E.Dutkiewicza.
 
Listopad 2006 r. – uroczyście obchodzono 50-lecia Szkoły.
 
Listopad 2007 r. – Grzegorz Piramowicz, osiemnastowieczny działacz oświatowy, współtwórca Komisji Edukacji Narodowej i promotor zdrowia, został patronem SP14 w Gdańsku.