WYKAZ PROCEDUR SP 14

 1. Procedura realizacji obowiązku szkolnego i zapisywania dzieci do szkoły, 2023
 2. Procedura przyjmowania do szkoły dziecka chorego.
 3. Procedura postępowania w przypadku nieobecności dziecka na lekcji i zwalniania z zajęć, 2023
 4. Procedura postępowania w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych.
 5. Procedura postępowania w przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą.
 6. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, 2021
 7. Procedura postępowania w przypadku otrzymania od rodziców opinii/orzecznia z poradni ppp.
 8. Procedura postępowania w sytuacji, kiedy rodzic odbierający dziecko znajduje się pod wpływem alkoholu.
 9. Procedura postępowania w przypadku zakłócania przez ucznia (grupę uczniów) toku lekcji.
 10. Procedura postępowania z uczniem notorycznie zakłócającym tok lekcji.
 11. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.
 12. Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej.
 13. Procedura postępowania w razie zaistnienia w szkole wypadku.
 14. Procedura postępowania w sprawie kradzieży na terenie szkoły.
 15. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją.
 16. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 17. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej narkotyk.
 18. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję przypominającą narkotyk.
 19. Procedura postępowania w pracy z uczniem – ofiarą czynu karalnego.
 20. Procedura używania telefonu komórkowego i innych urządzeń mobilnych w szkole.
 21. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy lub innej choroby zakaźnej.
 22. Procedura wydawania opinii o uczniu na potrzeby instytucji wspierwjących proces wychowawczy. 
 23. Procedura dokonywania nowelizacji statutu.