Ocenianie Wewnątrzszkolne stanowi część Statutu Szkoły. W załączeniu zasady OW w SP14 oraz Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO) na rok szkolny 2023/24.