Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Andrzej Stawicki
Zastępca Justyna Kurowska
Skarbniczka Joanna Bąkowska
Sekretarz Agnieszka Jebram

Komisja rewizyjna: Anna Dargiewicz, Joanna Mioduszewska

W głosowaniu wzięło udział 29 osób uprawnionych, w tym: za było 29 osób, przeciw 0 osób i wstrzymało się od głosu 0 osób.

Kontakt elektroniczny  z przedstawicielem Rady Rodziców: rada.rodzicow_sp14@onet.pl

***

Protokół z zebrania Rady Rodzców  22 kwietnia 2022 r.

Preliminarz na rok szkolny 2021/22

Zestawienie wpłat na Radę Rodziców do 10.14.2022 r.: *dane    *wykres

  

***

Składka roczna na Radę Rodziców, w r. szk. 2021/2022, wynosi 80 zł.
Można ją wpłacać na konto Rady Rodziców przy SP14 w Gdańsku
nr 02154010982109912199690001
(Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział Gdańsk).

W tytule należy podać imię i nazwisko oraz klasę ucznia,

np. Jan Kowalski kl. III A – składka RR

***

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 w Gdańsku 2021/22

 ***

Regulamin Rady Rodziców dotyczący

dofinansowań wycieczek/wyjazdów uczniów SP nr 14 

  1. Wniosek o dofinansowanie wycieczki/wyjazdu ucznia SP nr 14 należy kierować do Prezydium Rady Rodziców.
  2. Z wnioskiem może wystąpić rodzic/opiekun lub nauczyciel ucznia SP nr 14 znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.
  3. Wniosek powinien zostać zaopiniowany pozytywnie przez wychowawcę dziecka lub pedagoga / psychologa szkolnego.
  4. Wniosek musi być złożony przynajmniej 14 dni przed planowanym dofinansowaniem.
  5. Wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50% wartości kwoty stanowiącej koszt wycieczki/wyjazdu.
  6. Maksymalna wartość dofinansowania na jednego ucznia w ciągu roku szkolnego nie może przekraczać 200 zł.
  7. Wnioski można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14.

    Wniosek do pobrania