Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎wymaganiach egzaminycjnych (rok szkolny 2020/21) w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu i nie został z niego zwolniony, musi powtarzć ósmą klasę i przystępuje do egzaminu w roku kolejnym. Nie określono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W latach 2019–2023 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni (w roku szkolnym 2021/22 -  24, 25, 26 maja,  godz. 9.00):

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut;
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki - 100 minut;
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (nie może być to długopis wymazywalny), a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora ani słowników (tu wyjątkim są uczniowie z doświadczeniem mogracji). Do sali egzaminacyjnej  nie wolno przynosić ‎ani używać w niej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych; korzystanie z takowych powoduje przewanie egzaminu damenu uczniowi.

Wyniki egzamiunu zostaną przekazane uczniom przez OKE w formie elektronicznej - będą widoczne dla ucznia po zalogowaniu się na jego konto na platformie wyniki.edu.pl  (loginy i hasła zostaną uczniom przekazane w czerwcu 2022 r.)

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.  Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminu maja wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

W załączeniu dokumenty szczegółowo opisujące przebieg egzaminu oraz obowiązujące procedury:

- informatory i aneksy 2022
- harmonogram, dostosowania, sposób organizacji egzaminu