TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2022/2023

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

  • Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w całym kraju rozpocznie się 16 maja 2022 r. i zakończy się 20 czerwca o godz.15.00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 21 lipca 2022 r.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00.
  • W terminie od 22  do 28 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajduje się w załączonej poniżej tabeli.