Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
 2021/2022

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów (maksymalnie 200) uzyskana za:

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100):

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
    - mnoży się przez 0,35;
 2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
    - mnoży się przez 0,3;

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

Przeliczanie na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Przeliczanie na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.