Oceny zachowania

rok szkolny 2022/2023
(część Statutu szkoły, rozdział X Ocenianie Wewnątrzszkolne
)

§ 83.

Ocena zachowania

  1. „§ 11.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7. okazywanie szacunku innym osobom”.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumieć należy w szczególności jako systematyczne, rzetelne i uczciwe przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, w tym odrabianie prac domowych.

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii podpunkt e. uwzględnia także przestrzeganie przez ucznia zasad zawartych w Procedurze organizacji pracy Szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie epidemii.

 

Ocena wzorowa:

 1) uczeń wykorzystywał w pełni swoje możliwości w nauce, brał udział w konkursach;

2) może mieć maksymalnie 3 uwagi w semestrze za nieprzygotowanie do lekcji;

3) uzupełniał w terminie zaległości;

4) zawsze samodzielnie wykonywał zadania domowe;

5) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień;

6) aktywnie uczestniczył w lekcjach i wykonywał polecenia nauczyciela;

7) aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

8) był koleżeński, tolerancyjny, szanował innych;

9) dbał o piękno mowy ojczystej, nie używał wulgaryzmów;

10) dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając m. in. zasad

wprowadzonych procedurami i regulaminami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

11) zawsze nosił mundurek.

 

Ocena bardzo dobra:

1) uczeń wykorzystywał w pełni swoje możliwości w nauce;

2) może mieć maksymalnie 5 uwag w semestrze za nieprzygotowanie do lekcji;

3) uzupełniał w terminie zaległości;

4)  zawsze samodzielnie wykonywał zadania domowe;

5) może mieć maksymalnie 7 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 3 nieusprawiedliwione spóźnienia;

6) aktywnie uczestniczył w lekcjach i wykonywał polecenia nauczyciela;

7) uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

8) był koleżeński i szanował innych;

9) nie używał wulgaryzmów;

10) dbał o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzegając m. in. zasad wprowadzonych procedurami i regulaminami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

11) prawie zawsze nosił mundurek.

 

Ocena dobra:

 1) uczeń wykorzystywał swoje możliwości w nauce;

2) może mieć maksymalnie 7 uwag w semestrze za nieprzygotowanie do lekcji;

3) uzupełniał zaległości;

4) samodzielnie wykonywał zadania domowe;

5) może mieć maksymalnie 14 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień;

6) podczas lekcji starał się wykonywać polecenia nauczyciela;

7) uczestniczył w życiu klasy;

8) był koleżeński, szanował innych, ale zdarzały mu się drobne uchybienia;

9) nie używał wulgaryzmów;

10) starał się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, jednak zdarzało mu się nie przestrzegać zasad wprowadzonych procedurami i regulaminami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

11) zdarzało mu się nie nosić mundurka.

 

Ocena poprawna:

 1) uczeń nie wykorzystywał swoich możliwości w nauce;

2) za nieprzygotowanie do lekcji otrzymał ponad 7 uwag w semestrze;

3) nie zawsze uzupełniał zaległości;

4) zdarzało mu się niesamodzielnie wykonywać zadania domowe;

5) ma ponad 14 godzin nieusprawiedliwionych i więcej niż 5 nieusprawiedliwionych spóźnień;

6) zdarzało się, że podczas lekcji nie wykonywał poleceń nauczyciela;

7) nie angażował się w prace na rzecz klasy;

8) nie zawsze był koleżeński i kulturalny;

9) nie dbał o piękno mowy ojczystej;

10) zdarzało się, że swoim zachowaniem zagrażał bezpieczeństwu swojemu i innych, nie przestrzegając m. in. zasad wprowadzonych procedurami i regulaminami obowiązującymi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

11) często nie nosił mundurka;

12) otrzymał upomnienie wychowawcy.