Sposób  rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk

2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Trójmieście na rok szkolny 2021/2022 zostanie przeprowadzona jedynie w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu
Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat


Przydatny słowniczek dla kandydata:
Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.
Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie
obsługą danego kandydata – przyjmuje,przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:
– prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych,
– predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
– uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej sam zakłada konto w systemie nabor-pomorze, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych  szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!

Na tej stronie znajdziesz terminy rekrutacji.

Na tej stronie znajdziesz zasady rekrutacji i punktacji.